അടയ്ക്കുക

പോലീസ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

പോലീസ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ കട്ടപ്പന സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ കട്ടപ്പന ciktpnidk.pol@kerala.gov.in 9497987095 04868-273263
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുല്ലപെരിയാർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shomullaperyrpsidk-ker@kerala.gov.in 9497980376
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വാഗമൺ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shovagamonidk.pol@kerala.gov.in 9497975359 04869-248250
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തങ്കമണി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shothankamonypsidk.pol@kerala.gov.in 9497932354 04868-275600
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുട്ടം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shomuttompsidk.pol@kerala.gov.in 9497932287 04862-257777
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കമ്പംമെട്ട്‍ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shocbmntpsidk.pol@kerala.gov.in 9497980374 04868-279250
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ നെടുങ്കണ്ടം സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ നെടുങ്കണ്ടം cinkdmidk.pol@kerala.gov.in 9497987094 04868-233260
ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കട്ടപ്പന ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കട്ടപ്പന dyspktpnidk.pol@kerala.gov.in 9497990058 04868-272978
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shoveltvalidk.pol@kerala.gov.in 9497980389 04864-276254
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രാജാക്കാട് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shorjkdpsidk.pol@kerala.gov.in 9497980384 04868-242325