അടയ്ക്കുക

പോലീസ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

പോലീസ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടം shondkndmsidk.pol@kerala.gov.in 9497980380 04868-232045
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പെരുവന്താനം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shopvnmpsidk.pol@kerala.gov.in 9497980383 04869-280347
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപ്പുതറ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shouptridk.pol@kerala.gov.in 9497980386 04869-244315
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ പീരുമേട് സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ പീരുമേട് ciprmdidk.pol@kerala.gov.in 9497987097 04869-232049
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പീരുമേട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പീരുമേട് shopermdpsidk.pol@kerala.gov.in 9497980381 04869-232085
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ടിപ്പെരിയാർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shovndpryridk.pol@kerala.gov.in 9497980388 04869-252244
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കുമളി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shokumlypsidk.pol@kerala.gov.in 9497980375 04869-222049
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ കുമളി സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ കുമളി cikumilyidk.pol@kerala.gov.in 9497987096 04869-223150
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ടൻമേട് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shovnmdpsidk.pol@kerala.gov.in 9497980387 04868-277050
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കട്ടപ്പന സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shoktpnpsidk.pol@kerala.gov.in 9497980372 04868-272263