അടയ്ക്കുക

ഡയറക്‌ടറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അടിമാലിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അടിമാലിadimaligp[at]gmail[dot]com949604501204864-222160
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൊന്നത്തടിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൊന്നത്തടിKonnathadygp[at]gmail[dot]com949604501404868-262347
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബൈസൺവാലിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബൈസൺവാലിpottankadu[at]gmail[dot]com949604501604865-265264
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെള്ളത്തൂവൽഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെള്ളത്തൂവൽVellathoovalgp[at]gmail[dot]com949604501804864-276222
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പള്ളിവാസൽഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പള്ളിവാസൽpallivasalpt[at]yahoo[dot]in949604502004865-263239
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മറയൂർഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മറയൂർmyrpanchayat[at]gmail[dot]com949604502204865-252316
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാർഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാർmunnarlsgkerala[at]gmail[dot]com949604502404865-230322
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാന്തല്ലൂർഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാന്തല്ലൂർkanthalloorgp[at]yahoo[dot]in949604502604865-246208
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വട്ടവടഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വട്ടവടVattavada[dot]lsg[at]gmail[dot]com949604502804865-214054
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ശാന്തൻപാറഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ശാന്തൻപാറsanthanparagp[at]gmail[dot]com949604503004868-247230

പോലീസ്

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടംപോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടംshondkndmsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798038004868-232045
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പെരുവന്താനംസ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർshopvnmpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798038304869-280347
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപ്പുതറസ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർshouptridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798038604869-244315
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ പീരുമേട്സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ പീരുമേട്ciprmdidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798709704869-232049
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പീരുമേട്പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പീരുമേട്shopermdpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798038104869-232085
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ടിപ്പെരിയാർസ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർshovndpryridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798038804869-252244
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കുമളിസ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർshokumlypsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798037504869-222049
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ കുമളിസർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ കുമളിcikumilyidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798709604869-223150
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ടൻമേട്സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർshovnmdpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798038704868-277050
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കട്ടപ്പനസ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർshoktpnpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in949798037204868-272263

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിമാലിവൈസ് പ്രസിഡന്റ്bdoadimali[at]gmail[dot]com8281040355
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിമാലിപ്രസിഡന്റ്bdoadimali[at]gmail[dot]com8281040155
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിമാലിസെക്രട്ടറിbdoadimali[at]gmail[dot]com8281040555
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അഴുതസെക്രട്ടറിazhuthabdo[at]gmail[dot]com8281040556
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അഴുതവൈസ് പ്രസിഡന്റ്azhuthabdo[at]gmail[dot]com8281040356
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അഴുതപ്രസിഡന്റ്azhuthabdo[at]gmail[dot]com8281040156
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളംസെക്രട്ടറിbdodvklm[at]yahoo[dot]co[dot]in8281040557
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളംപ്രസിഡന്റ്bdodvklm[at]yahoo[dot]co[dot]in8281040157
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളംവൈസ് പ്രസിഡന്റ്bdodvklm[at]yahoo[dot]co[dot]in8281040357
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇളംദേശംസെക്രട്ടറിbdoeldm[at]gmail[dot]com8281040558

റവന്യൂ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ ഉടുമ്പൻചോലതഹസിൽദാർ ഉടുമ്പൻചോലtlkudm[dot]ker[at]nic[dot]in944702380904868-23205004868-232050താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടം പി ഓ
തഹസിൽദാർ ദേവികുളംതഹസിൽദാർ ദേവികുളംtlkdvm[dot]ker[at]nic[dot]in944702641404865-26423104865-264231താലൂക്ക് ഓഫീസ് ദേവികുളം
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ഇടുക്കിറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ഇടുക്കിrdo[dot]idukki[at]kerala[dot]gov[dot]in944718423104862-23223104862-232231സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഇടുക്കിഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഇടുക്കിfoidk[dot]ker[at]nic[dot]in854761007004862-232366സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക്ഷൻ ഇടുക്കിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക്ഷൻ ഇടുക്കിedcidk[dot]ker[at]nic[dot]in854761006404862-233037സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ ആർ & എൽ എ) ഇടുക്കിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ ആർ & എൽ എ) ഇടുക്കിlridk[dot]ker[at]nic[dot]in8547610065സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഇടുക്കിഅഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്admidk[dot]ker[at]nic[dot]in944630303604862-233056സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റവന്യൂ റിക്കവറി)ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റവന്യൂ റിക്കവറി)rridk[dot]ker[at]nic[dot]in854761006304862-232366സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടുക്കിജില്ലാ കളക്ടർ ഇടുക്കിdcidk[dot]ker[at]nic[dot]in944703225204862-233101സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല
തഹസിൽദാർ തൊടുപുഴതഹസിൽദാർ തൊടുപുഴtlktdp[dot]ker[at]nic[dot]in944702950304862-22250304862-222503താലൂക്ക് ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ തൊടുപുഴ