അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി-സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം-അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 02/05/2024 കാണുക (9 MB)
കെ.എസ്.ഇ.ബി. രാമക്കൽമേട് ഗ്രീൻ എനർജി കോറിഡോർ നിർമല സിറ്റി കട്ടപ്പന വില്ലേജ് – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം-അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 05/04/2024 കാണുക (6 MB)
തങ്കമണി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വികസനം കാമാക്ഷി പഞ്ചായത്ത് – എസ്.ഐ.എ. പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 20/04/2024 കാണുക (2 MB)
കെ.എസ്.ഇ.ബി. രാമക്കൽമേട് ഗ്രീൻ എനർജി കോറിഡോർ നിർമല സിറ്റി കട്ടപ്പന വില്ലേജ്- എസ്.ഐ.എ. പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 23/03/2024 കാണുക (3 MB)
തങ്കമണി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വികസനം കാമാക്ഷി പഞ്ചായത്ത് – എസ്.ഐ.എ. പഠനം ഏജൻസിയെ നിയമിച്ചത് – 4(1) വിജ്ഞാപനം 12/03/2024 കാണുക (249 KB)
കെ.എസ്.ഇ.ബി. രാമക്കൽമേട് ഗ്രീൻ എനർജി കോറിഡോർ നിർമല സിറ്റി കട്ടപ്പന വില്ലേജ്- എസ്.ഐ.എ. പഠനം ഏജൻസിയെ നിയമിച്ചത് – 4(1) വിജ്ഞാപനം 12/03/2024 കാണുക (197 KB)
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി-സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം-കരട് റിപ്പോർട്ട് 25/01/2024 കാണുക (2 MB)
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി-സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം-4(1) ഭേദഗതി വരുത്തിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് 28/11/2023 കാണുക (83 KB)
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി-സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം-4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് 28/11/2023 കാണുക (80 KB)
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – ഗസറ്റ് 05/12/2022 കാണുക (330 KB)