അടയ്ക്കുക

പോലീസ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

പോലീസ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടിമാലി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shoadlyidk.pol@kerala.gov.in 9497980361 04864-222145
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ അടിമാലി സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ അടിമാലി ciadimaliidk.pol@kerala.gov.in 9497987093 04864-222186
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ശാന്തൻപാറ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shostnprapsid.pol@kerala.gov.in 9497980385 04868-247211
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ദേവികുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shodvkmpsidk.pol@kerala.gov.in 9497932384 04865-264225
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ദേവികുളം സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ദേവികുളം cidklmidk.pol@kerala.gov.in 9497987092 04865-264350
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മറയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മറയൂർ shomryrpsidk.pol@kerala.gov.in 9497980377 04865-252210
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൂന്നാർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ shomnrpsidk.pol@kerala.gov.in 9497980378 04865-230321
സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ മൂന്നാർ സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ മൂന്നാർ cimnridk.pol@kerala.gov.in 9497987091 04865-231150
ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മൂന്നാർ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മൂന്നാർ dyspmnridk.pol@kerala.gov.in 9497990060 04865-230382
വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ തൊടുപുഴ വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ തൊടുപുഴ sivltdzhaidk.pol@kerala.gov.in 9497980398 04862-229100