അടയ്ക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍
ആംബുലൻസ് 108
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ 101
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ കൺട്രോൾ റൂം 1070
ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ കൺട്രോൾ റൂം (കളക്ട്രേറ്റ് ) 1077
ഇടുക്കി ജില്ലാ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ ഫോൺ നമ്പറുകൾ 9383463036,04862233111,04862233130
താലൂക്ക് എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഇടുക്കി : 04862235361,
തൊടുപുഴ : 04862222503,
ഉടുമ്പൻചോല : 04868232050,
ദേവികുളം : 04865264231
പീരുമേട്:04869232077
ജില്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസ് 04862-233036, 09496003211
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ (അടുത്തുള്ള) 100
കുട്ടികളുടെ സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ 1098
വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ 1091
ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ 1090
പൊതു അന്വേഷണത്തിനുള്ള കോൾ സെന്റർ 1961
പൊതു വിതരണം 1967(ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ:)
ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടാം (ടെലി ഹെൽപ്പ് ഹെല്പ് ലൈൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ) ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1056 | 0471- 2552056 (മറ്റ് കണക്ഷനുകൾ)
കേരള ജല അതോറിറ്റി (ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ) 1800-425-5313 (24×7)
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് 1912 | 0471- 2555544
‘മിത്ര’ വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ 181 (24×7)