അടയ്ക്കുക

വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, നെടുങ്കണ്ടം

മൊബൈൽ : 9496009302

ഫോണ്‍ : 04868232332
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, രാജകുമാരി

മൊബൈൽ : 9496009289

ഫോണ്‍ : 04868244040
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,അടിമാലി

മൊബൈൽ : 9496009272

ഫോണ്‍ : 04864222184
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,ഉപ്പുതറ

മൊബൈൽ : 9496009335

ഫോണ്‍ : 04869244188
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,കഞ്ഞിക്കുഴി

മൊബൈൽ : 9496009319

ഫോണ്‍ : 04862239400
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,കട്ടപ്പന

മൊബൈൽ : 9496009296

ഫോണ്‍ : 04868272264
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,കരിമണ്ണൂർ

മൊബൈൽ : 9496009357

ഫോണ്‍ : 04862262245
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,കാഞ്ചിയാർ

മൊബൈൽ : 9496018301

ഫോണ്‍ : 04868271544
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,കുമിളി

മൊബൈൽ : 9496009326

ഫോണ്‍ : 04869224700
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,തൊടുപുഴ

മൊബൈൽ : 9496009349

ഫോണ്‍ : 04862222550
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി