അടയ്ക്കുക

വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , കട്ടപ്പന

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , കട്ടപ്പന മൊബൈൽ : 9496009295

ഇ-മെയില്‍ : exektp[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868272348
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , തൊടുപുഴ

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , തൊടുപുഴ മൊബൈൽ : 9496009342

ഇ-മെയില്‍ : exetpz[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862220140
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , പീരുമേട്

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , പീരുമേട് മൊബൈൽ : 9496009324

ഇ-മെയില്‍ : eepmd454[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04869233037
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ ,അടിമാലി

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ ,അടിമാലി മൊബൈൽ : 9496009270

ഇ-മെയില്‍ : eedvnadly[at]gmail[dot]com
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, അണക്കര

മൊബൈൽ : 9496012398

ഫോണ്‍ : 04868282257
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, ഇരട്ടയാർ

മൊബൈൽ : 9496012125

ഫോണ്‍ : 04868230333
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കമ്പിളികണ്ടം

മൊബൈൽ : 9496009281

ഫോണ്‍ : 04868261077
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, ചിത്തിരപുരം

മൊബൈൽ : 9496009276

ഫോണ്‍ : 04865263237
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, തൂക്കുപാലം

മൊബൈൽ : 9496009306

ഫോണ്‍ : 04868288088
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, തൂക്കുപാലം

മൊബൈൽ : 9496010716

ഫോണ്‍ : 04868222332
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി