അടയ്ക്കുക

പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , തോപ്രാംകുടി

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , നാരമംഗലത്ത് ബിൽഡിംഗ് തോപ്രാംകുടി

ഇ-മെയില്‍ : akshayatpk072[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9961264834

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , പന്നിമറ്റം

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , പന്നിമറ്റം പി. ഒ., പന്നിമറ്റം

ഇ-മെയില്‍ : akshayapannimattom0060[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9947872475

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , പ്രകാശ്

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , പ്രകാശ് പി ഓ, ഉദയഗിരി -685609

ഇ-മെയില്‍ : akshayapsh068[at]gmail[dot]com

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , മുള്ളരിങ്ങാട് ടൗൺ

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , മുള്ളരിങ്ങാട് ടൗൺ ,മുള്ളരിങ്ങാട് പി. ഒ. -685607

ഇ-മെയില്‍ : akshayamlgdtown056[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9061663574

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , വണ്ണപ്പുറം ടൗൺ

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , വണ്ണപ്പുറം ടൗൺ മുണ്ടാട്ടു ബിൽഡിംഗ്, ടെംപിൾ ജംഗ്ഷൻ, വണ്ണപ്പുറം 685607

ഇ-മെയില്‍ : akshayavpmtown057[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9447246273

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , വിമലഗിരി

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , വിമലഗിരി, വിമലഗിരി പി ഓ പിൻകോഡ് - 685602

ഇ-മെയില്‍ : akshayavimalagiri069[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9447513211

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , വെൺമണി

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , വെൺമണി ചേലച്ചുവട് പി. ഒ. -685606

ഇ-മെയില്‍ : akshayavenmony066[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9446612036

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം, അണക്കര, എട്ടാം മൈൽ

അക്ഷയ ഇ സെന്റർ, സെൻട്രൽ ജങ്ഷൻ, അണക്കര എട്ടാം മൈൽ, അണക്കര പി.ഒ.-685551

ഇ-മെയില്‍ : akshayaanakkara079[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 8547483625

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം, ആറാം മൈൽ, ചക്കുപള്ളം

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം, പതിയിൽ ബിൽഡിംഗ് ചക്കുപള്ളം പി ഓ കുമളി ആറാം മൈൽ,

ഇ-മെയില്‍ : akshayacpallam78[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9447027831