അടയ്ക്കുക

പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , 70 ഏക്കർ ടൗൺ

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , കാളിയാർ പി ഓ -685607

ഇ-മെയില്‍ : akshayakaliyar058[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9847889338

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , ഇലപ്പള്ളി

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , കുളത്തിനാൽ ബിൽഡിംഗ് ഇലപ്പള്ളി -685589

ഇ-മെയില്‍ : akshayaelpy063[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9995429208

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , ഇളംദേശം

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , ഇളംദേശം ,ഇളംദേശം പി. ഒ. , പിൻ -685588

ഇ-മെയില്‍ : akshayaeldsm059[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9846782311

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , കഞ്ഞിക്കുഴി

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , റോയൽ ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , തള്ളകാനം കഞ്ഞിക്കുഴി പി ഓ

ഇ-മെയില്‍ : akshayaknjkzy065[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9447870202

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , കരിമ്പൻ

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , കരിമ്പൻ

ഇ-മെയില്‍ : akshayakarimban0073[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9446863609

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , കുളമാവ്

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , കുളമാവ് പി. ഒ.-685601

ഇ-മെയില്‍ : akshayakulamavu062[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9447918141

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , ചേലച്ചുവട്

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , പഴയപറമ്പിൽ, പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശം ചേലച്ചുവട് , പിൻ - 685606

ഇ-മെയില്‍ : akshayachvd064[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9446612036

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , ഡബിൾ കട്ടിങ്

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , ഡബിൾ കട്ടിങ് , നായരുപാറ പി ഓ, ഇടുക്കി 685602

ഇ-മെയില്‍ : akshayadoublecuttingidk070[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9744090197

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , തങ്കമണി

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , തങ്കമണി പി ഓ ഇടുക്കി - 685515

ഇ-മെയില്‍ : akshayathankamany067[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9847232957