അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ചിന്നക്കനാൽ chinnakanalgp@gmail.com 9496045032 04868-249343
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാങ്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാങ്കുളം mankulamgpm@gmail.com 9496045034 04864-218104
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളം devikulamlsgd@gmail.com 9496045036 04865-242573
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇടമലക്കുടി edamalakudigp@gmail.com 9496045038 9496045039
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പാമ്പാടുംപാറ pampadumparagp@gmail.com 9496045040 04868-236262
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സേനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സേനാപതി senapathygp@gmail.com 9496045042 04868-245241
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരുണാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരുണാപുരം Karunapuramgp@gmail.com 9496045044 04868-236207
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് രാജാക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് രാജാക്കാട് rajakadgp@gmail.com 9496045046 04868-242343
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നെടുങ്കണ്ടം gpnedukandam@gmail.com 9496045048 04868-232038
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉടുമ്പൻചോല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉടുമ്പൻചോല isgichola@gmail.com 9496045050 04868-237360