അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അടിമാലി adimaligp@gmail.com 9496045012 04864-222160
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൊന്നത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൊന്നത്തടി Konnathadygp@gmail.com 9496045014 04868-262347
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബൈസൺവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബൈസൺവാലി pottankadu@gmail.com 9496045016 04865-265264
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെള്ളത്തൂവൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെള്ളത്തൂവൽ Vellathoovalgp@gmail.com 9496045018 04864-276222
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പള്ളിവാസൽ pallivasalpt@yahoo.in 9496045020 04865-263239
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മറയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മറയൂർ myrpanchayat@gmail.com 9496045022 04865-252316
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാർ munnarlsgkerala@gmail.com 9496045024 04865-230322
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാന്തല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാന്തല്ലൂർ kanthalloorgp@yahoo.in 9496045026 04865-246208
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വട്ടവട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വട്ടവട Vattavada.lsg@gmail.com 9496045028 04865-214054
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ശാന്തൻപാറ santhanparagp@gmail.com 9496045030 04868-247230