അടയ്ക്കുക

ആയുർവേദം (ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ്)

ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയി തൊടുപുഴ

പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷത്തില്‍ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിനുള്ള പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. ലോക ജനസംഖ്യയില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്നും പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെ ആയുര്‍വേദം, സിദ്ധ, യുനാനി, യോഗ, പ്രകൃതിചികിത്സ എന്നിങ്ങനെ വേര്‍തിരിച്ച ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്.

കാഴ്ചപ്പാട്

ഭാരതീയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ സമഗ്രവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ഫലവത്തായതുമായ രോഗി പരിചരണം.

ദൌത്യം

 1. പാര്‍ശ്വ ഫലങ്ങളേതുമില്ലാത്ത പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെയും രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള് വഴിയും പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണം.
 2. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷവുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുക.

ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം

ആയുഷ് സെക്രട്ടറി തലവനായി ആയുഷ് കേരള വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്‍റെ നിയന്ത്രണവും ഭരണ നിര്‍വ്വഹണവും ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. പതിനാല് ജില്ലകളിലേയും ഭരണ നിര്‍വ്വഹണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 14 ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ആഫീസര്‍മാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണത്തിന് ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ സഹായിക്കുന്നതിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആഫീസര്‍, അക്കൌണ്ട്സ് ആഫീസര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്നി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട്.

ജില്ലാതല ഘടന

ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ഇടുക്കി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ആഫീസിന് കീഴില്‍ 67 സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
സ്ഥാപന വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തുകൊള്ളുന്നു.

 1. ഗവ.ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രികള്‍ – 3
 2. ഗവ.ആയുര്‍വേദ ഡിസ്പെന്‍സറികള്‍ – 45
 3. ഗവ.ആയുര്‍വേദ ട്രൈബല്‍ ഡിസ്പെന്‍സറികള്‍ – 5
 4. ഗവ. സിദ്ധ ഡിസ്പെന്‍സറി – 1
 5. എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി – 10
 6. എന്‍.എച്ച്.എം സിദ്ധ ഡിസ്പെന്‍സറി – 3

ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികള് താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

 1. മാതൃവന്ദനം – ഗര്‍ഭിണികളുടേയും നവജാത ശിശുക്കളുടേയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം. പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ നടത്തുന്ന പദ്ധതി
 2. പ്രസാദം സ്കുള്‍ ഹെല്‍‍ത്ത് – കുട്ടികളില്‍ കാണുന്ന വിളര്‍ച്ചാ രോഗം – മേഖലാതലത്തില്‍ നടത്തുന്ന പദ്ധതി.
 3. ദൃഷ്ടി പദ്ധതി.- ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി തൊടുപുഴ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 4. മാനസികം – ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി തൊടുപുഴ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 5. ആയുഷ്യം -ഗവ.ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി കല്ലാര്‍ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 6. കൌമാരഭൃത്യം – – ഗവ.ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി കല്ലാര്‍ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 7. ജെറിയാട്രിക് കെയര്‍ – ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി അനക്സ് പാറേമാവ് കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 8. പ്രസൂതി തന്ത്രം- ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി തൊടുപുഴ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 9. സ്പോട്സ് ആയൂര്‍വേദ – ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി തൊടുപുഴ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 10. യോഗ വെല്‍നസ് – ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി തൊടുപുഴ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 11. കരള്‍രോഗ മുക്തി – ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി തൊടുപുഴ, ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി അനക്സ് പാറേമാവ്, ഗവ.ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി കല്ലാര്‍ എന്നീ ആശുപത്രികള്‍ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 12. ക്ഷാരസൂത്ര – ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി തൊടുപുഴ കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.
 13. പാലിയേറ്റിവ് പരിചരണം (സ്നേഹധാര)- ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി അനക്സ് പാറേമാവ് കേന്ദ്രികൃതമായി നടത്തി വരുന്നു.

 

ഡിസ്പെൻസറിയുടെ വിവരങ്ങൾ
ക്രമ നമ്പർ സ്ഥാപനം ആഫീസ് തലവന്‍ വിലാസം
ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസ് ഐ.എസ്.എം. ഇടുക്കി ഡോ. കെ.സി. രാധാമണി ഡി.എം.ഒ. പൈനാവ് പി.ഒ. കുയിലിമല
ഗവണ്‍മെന്‍റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി
1 ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി, തൊടുപുഴ ഡോ. കുര്യന്‍ എം. കെ തൊടുപുഴ ഈസ്റ്റ് പി.ഒ, കാരിക്കോട്, തൊടുപുഴ.
2 ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി (അനക്സ്), പാറേമാവ് ഡോ. അനഘന്‍ സി. ഇടുക്കി കോളനി പി ഒ, പാറേമാവ്.
3 കല്ലാർ ,ആയുര്‍വേദ , ആശുപത്രി ഡോ. മനോജ് വി. കുമാർ ബാലഗ്രാം പി ഒ, തേര്‍ഡക്യാമ്പ്.
ഗവണ്‍മെന്‍റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി
4 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി ,ആലക്കോട് ഡോ. യു. ബി. ഷീജ ചിലവു പി ഒ, ആലക്കോട്
5 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി, ആനച്ചാല്‍ ഡോ. ബിഷ്ണു എസ്. പ്രസാദ് ചിത്തിരപുരം പി.ഒ, ആനച്ചാല്‍
6 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി, അറക്കുളം ഡോ. ജീന മേരി വർഗ്ഗീസ് മൂലമറ്റം പി.ഒ, അറക്കൂളം
7 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി,ബൈസണ്‍വാലി ഡോ. രഹ്ന വി.കെ. ബൈസണ്‍ വാലി പി.ഒ, ബൈസണ്‍വാലി
8 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി, ചേലച്ചുവട് ഡോ. ഡിജി റ്റി.ഡി ചേലച്ചുവടു പി.ഒ, ചേലച്ചുവടു
9 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി, ചെമ്മണ്ണാർ ഡോ. ദിവ്യ ഡേവിസ് ചെമ്മണ്ണാർ പി ഒ, ചെമ്മണ്ണാർ
10 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി, ചിന്നക്കനാല്‍ ഡോ. ഹിരണ്‍ മേരി തോമസ് ചിന്നക്കനാല്‍ പി ഒ, ചിന്നക്കനാല്‍
11 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി ,ദേവികുളം ഡോ. രഞ്ജിനി മാത്യൂസ് ,മാട്ടുപെട്ടി പി ഒ, ദേവികുളം
12 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി ,ഇരട്ടയാർ ഡോ. ജിനേഷ് ജെ. മേനോന്‍ ,ഇരട്ടയാർ പി ഒ, ,ഇരട്ടയാർ
13 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി, ഏഴല്ലൂർ ഡോ. മിനി പി. ഏഴല്ലൂർ പി ഒ, ഏഴല്ലൂർ
14 ഗവ. ആയുർവേദ ,ഡിസ്പെന്‍സറി ഇടമലക്കുടി ഡോ. അനീഷ് ശർമ്മ ഇടമലക്കുടി പി ഒ , ഇടമലക്കുടി
15 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി കാമാക്ഷി ഡോ. രശ്മി എം. തങ്കമണി പി ഒ , കാമാക്ഷി
16 ഗവ. ആയുർവേദ, ഡിസ്പെന്‍സറി കാഞ്ചിയാർ ഡോ. ആശിത എ. ജെ. കാഞ്ചിയാർ പി ഒ , കാഞ്ചിയാർ
17 ഗവ. ആയുർവേദ , ഡിസ്പെന്‍സറി കഞ്ഞിക്കുഴി ഡോ. ഹിമ ഏലിയാസ് കഞ്ഞിക്കുഴി പി ഒ, കഞ്ഞിക്കുഴി
18 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , കാന്തല്ലൂർ ഡോ. അരവിന്ദ് എസ്. കാന്തല്ലൂർ പി ഒ , കാന്തല്ലൂർ
19 ഗവ. ആയുർവേദ, ഡിസ്പെന്‍സറി, കരടിക്കുഴി ഡോ. ഡോണ എബ്രഹാം മറ്റം കരടിക്കുഴി പി ഒ, കരടിക്കുഴി
20 ഗവ. ആയുർവേദ , ഡിസ്പെന്‍സറി കരിങ്കുന്നം ഡോ. ജ്യോതിലക്ഷ്മി എല്‍. കരിങ്കുന്നം പി ഒ, കരിങ്കുന്നം
21 ഗവ. ആയുർവേദ, ഡിസ്പെന്‍സറി, കരിമണ്ണൂർ ഡോ. റ്റെല്ലസ് കുര്യന്‍ കരിമണ്ണൂർ പി ഒ, കരിമണ്ണൂർ
22 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , കട്ടപ്പന ഡോ. ആന്‍സി തോമസ് കട്ടപ്പന പി ഒ , കട്ടപ്പന
23 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , കോടിക്കുളം ഡോ. ജോസഫ് തോമസ് വെസ്റ്റ് കോടിക്കുളം പിഒ, വെസ്റ്റ് കോടിക്കുളം
24 ഗവ. ആയുർവേദ, ഡിസ്പെന്‍സറി കൊക്കയാർ ഡോ. ഹരിമോഹന്‍ സി. എം. വെമ്പ്ലി പി ഒ, കൊക്കയാർ
25 ഗവ. ആയുർവേദ ,ഡിസ്പെന്‍സറി , കുടയത്തൂർ ഡോ. ജില്‍സണ്‍ വി. ജോർജ് കുടയത്തൂർ ,പി ഒ, കുടയത്തൂർ
26 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , കുമളി ഡോ. കെ.കെ. ജീന കുമളി പി ഒ , കുമളി
27 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , മറയൂർ ഡോ. അനീഷ് വി. ശർമ്മ മറയൂർ പി ഒ, മറയൂർ
28 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , മ്ലാമല ഡോ. അഞ്ജന സുരേന്ദ്രന്‍ തേങ്കാകല്ലു പി ഒ . മ്ലാമല
29 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , മുട്ടം ഡോ. റോസലിന്‍ ജോസ് മുട്ടം പി ഒ , മുട്ടം
30 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , മുള്ളരിങ്ങാട് ഡോ. സബീന പി.ജെ. വെള്ളക്കയം പി ഒ, മുള്ളരിങ്ങാട്
31 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , മൂന്നാർ ഡോ. ശ്രീധരന്‍ കെ. എസ്. , മൂന്നാർ പി ഒ , മൂന്നാർ
32 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , പച്ചടി ഡോ. തങ്കമ്മ ജെ. പച്ചടി പി ഒ, പച്ചടി
33 ഗവ. ആയുർവേദ , ഡിസ്പെന്‍സറി പള്ളിവാസല്‍ ഡോ. പ്രീജുഷ് പി. സോമന്‍ വട്ടിയാര്‍ പി ഒ, പള്ളിവാസല്‍
34 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറിപെരിഞ്ചാംകുട്ടി ഡോ. ഹേമേഷ് പി. ജോഷി ബെഥേല്‍ പിഒ, പെരിഞ്ചാംകുട്ടി
35 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി പെരുവന്താനം ഡോ. അനുപമ എം. വി. പാലൂര്‍ക്കാവ് പി ഒ, പെരുവന്താനം
36 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , പൂപ്പാറ ഡോ. സി. ആർ. മിനി പൂപ്പാറ പി ഒ, പൂപ്പാറ
37 ഗവ. ആയുർവേദ പുതുപ്പെരിയാരം ഡോ. സുജ സെബാസ്റ്റിന്‍ പുതുപ്പെരിയാരം പി ഒ , പുതുപ്പെരിയാരം
38 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , രാജാക്കാട് ഡോ. എം. എസ്. നൌഷാദ് രാജാക്കാട്
39 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , രാജകുമാരി ഡോ. സിമല കെ. എസ്. രാജകുമാരി പി ഒ , രാജകുമാരി
40 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി, ഉടുമ്പന്നൂർ ഡോ. വിനീത ആർ. ഉടുമ്പന്നൂർ പി ഒ , ഉടുമ്പന്നൂർ
41 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി ,ഉപ്പുതോട് ഡോ. ഷീന എം. കെ. ഉപ്പുതോട് പി ഒ, ഉപ്പുതോട്
42 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി വരിക്കമുത്തന്‍ ഡോ. ദിലീപ് വി.വി. വെണ്‍മണി പി ഒ, വരിക്കമുത്തന്‍
43 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , വാത്തികുടി ഡോ. കൃഷ്ണപ്രീയ കെ. ബി. പടമുഖം പി ഒ, വാത്തിക്കുടി
44 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി വട്ടവട ഡോ. രാജഹംസ് ശശി കോവിലൂര്‍ പി ഒ, വട്ടവട
45 ഗവ. ആയുർവേദ ,ഡിസ്പെന്‍സറി , വണ്ടന്‍മേട് ഡോ. വീണ ആർ. വണ്ടന്‍മേട് പി ഒ വണ്ടന്‍മേട്
46 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി , വഴിത്തല ഡോ. ബിന്ദു എം. വഴിത്തല പി ഒ വഴിത്തല
47 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി വെള്ളിയാമറ്റം ഡോ. ഷൈലജ സി. കെ. പന്നിമറ്റം പി ഒ വെള്ളിയാമറ്റം
48 ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്‍സറി പൈനാവ് ഡോ. എ. പി. ഹസ്സന്‍(അഡീഷണല്‍ പൈനാവ് പി ഒ പൈനാവ്
ഗവണ്‍മെന്‍റ് ആയുർവേദ ട്രൈബല്‍ ഡിസ്പെന്‍സറി
49 ഗവ. ആയുർവേദ ട്രൈബല്‍ ചമ്പക്കാട് ഡോ. പ്രദീപ് കുമാർ പി. മറയൂർ പി ഒ ചമ്പക്കാട്
50 ഗവ. ആയുർവേദ ട്രൈബല്‍ കാഞ്ചിയാർ ഡോ. ജിനേഷ് ജെ. മേനോന്‍(അഡീ തൊപ്പിപ്പാള പി ഒ കാഞ്ചിയാർ
51 ഗവ. ആയുർവേദ ട്രൈബല്‍ കുരുതിക്കുളം ഡോ. ദീപ്തി എം. യു. വെള്ളിയാമറ്റം പി ഒ കുരുതിക്കുളം
52 ഗവ. ആയുർവേദ ട്രൈബല്‍ മന്നാംകണ്ടം ഡോ. ജിത്തു സി. സോമന്‍ അടിമാലി പി ഒ മന്നാംകണ്ടം
53 ഗവ. ആയുർവേദ ട്രൈബല്‍ ഡിസ്പെന്‍സറി നാളിയാനി ഡോ. നിഷമോള്‍ എം. കൂവക്കണ്ടം പി ഒ നാളിയാനി
ഗവണ്‍മെന്‍റ് സിദ്ധ ഡിസ്പെന്‍സറി
54 ഗവണ്‍മെന്‍റ് സിദ്ധ ഡിസ്പെന്‍സറി പള്ളിവാസല്‍ ഡോ. ഷാബു ജോർജ് പള്ളിവാസല്‍ പി ഒ
എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി
55 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി അടിമാലി ഡോ. അമ്പിളി വിജയന്‍ അടിമാലി പി ഒ അടിമാലി
56 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി അയ്യപ്പന്‍കോവില്‍ ഡോ. സുവി വി. മാട്ടുക്കട്ട പി ഒ അയ്യപ്പന്‍കോവില്‍
57 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി ചക്കുപള്ളം ഡോ. അഭിഷേക് പി. ചക്കുപള്ളം പി ഒ ചക്കുപള്ളം
58 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി ഇടവെട്ടി ഡോ. ജോസണ്‍ ജേക്കബ് ഇടവെട്ടി പി ഒ ഇടവെട്ടി
59 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി ഏലപ്പാറ ഡോ. അജിത്ത് കുമാർ സി. വാഗമണ്‍ പി ഒ ഏലപ്പാറ
60 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി കരുണാപുരം ഡോ. ബിനോയ് ബി. കൊച്ചറ പി ഒ കരുണാപുരം
61 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി കൊന്നത്തടി ഡോ. റെന്‍സ് പി. വർഗ്ഗീസ് പണിക്കന്‍ക്കുടി പി ഒ കൊന്നത്തടി
62 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി കുമളി ഡോ. നീതു പ്രസാദ് കുമളി പി ഒ കുമളി
63 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി മണക്കാട് ഡോ. കൃഷ്ണപ്രസാദ് അരിക്കുഴ പി ഒ മണക്കാട്
64 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി മാങ്കുളം ഡോ. ആദർശ് പി. മാങ്കുളം പി ഒ മാങ്കുളം
65 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി ഉടുംമ്പന്‍ചോല ഡോ. ശ്രീജിത്ത് ശിവന്‍ കൈലാസനാട് പി ഒ ഉടുംമ്പന്‍ചോല
66 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി ഉപ്പുതറ ഡോ. സുനില്‍ മാത്യു ഉപ്പുതറ പി ഒ ഉപ്പുതറ
67 എന്‍.എച്ച്.എം. ഡിസ്പെന്‍സറി വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഡോ. നീതു വി. എസ്. കീരിക്കര പി ഒ കീരിക്കര