അടയ്ക്കുക

ചെറുതോണി അണക്കെട്ട്

ദിശ
വിഭാഗം പ്രകൃതിദത്തമായ / മനോഹരമായ സൗന്ദര്യം

ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം, ചെറുതോണി അണക്കെട്ട്, കുളമാവ് അണക്കെട്ട് എന്നിവ ചേർന്ന് ഇടുക്കി റിസർവോയർ രൂപപ്പെടുന്നു. ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിലാണ് ഈ റിസർവോയറിന്റെ സ്പിൽ വേ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം 2027 മീറ്റർ നീളമുള്ള പവർ ടണലിലൂടെയും ശരാശരി 975 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്രഷർ ഷാഫ്റ്റിലൂടെയും മൂലമറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 780 മെഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള ഭൂഗർഭ പവർ ഹൗസിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു. സമീപത്തെ തോടുകളിലെ വെള്ളം തിരിച്ചുവിട്ടാണ് സംഭരണി വർധിപ്പിക്കുന്നത്

ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ & ഫോൺ നമ്പർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
ഡാം സുരക്ഷാ വിഭാഗം നമ്പർ. II,
വാഴത്തോപ്പ്, ഇടുക്കി (ജില്ല),
കേരളം, പിൻ- 685602
ഫോൺ – 9446008425
അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
ഡാം സുരക്ഷാ ഉപവിഭാഗം,
വാഴത്തോപ്പ്, ഇടുക്കി (ജില്ല),
കേരളം, പിൻ-685602
ഫോൺ – 9496011961