അടയ്ക്കുക

കുളമാവ് അണക്കെട്ട്

വിഭാഗം പ്രകൃതിദത്തമായ / മനോഹരമായ സൗന്ദര്യം

ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കുളമാവ് അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം, ചെറുതോണി അണക്കെട്ട്, കുളമാവ് അണക്കെട്ട് എന്നിവ ചേർന്ന് ഇടുക്കി റിസർവോയർ രൂപപ്പെടുന്നു. . റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം 2027 മീറ്റർ നീളമുള്ള പവർ ടണൽ & പ്രഷർ ഷാഫ്റ്റ് വഴി ശരാശരി നീളം 975 മീറ്റർ വഴി മൂലമറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 780 മെഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള ഭൂഗർഭ പവർ ഹൗസിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു. സമീപത്തെ തോടുകളിലെ വെള്ളം തിരിച്ചുവിട്ടാണ് സംഭരണി വർധിപ്പിക്കുന്നത്

ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ & ഫോൺ നമ്പർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
ഡാം സുരക്ഷാ വിഭാഗം നമ്പർ. II,
വാഴത്തോപ്പ്, ഇടുക്കി (ജില്ല),
കേരളം, പിൻ- 685602
ഫോൺ – 9446008425
അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
ഡാം സുരക്ഷാ ഉപവിഭാഗം,
വാഴത്തോപ്പ്, ഇടുക്കി (ജില്ല),
കേരളം, പിൻ-685602
ഫോൺ – 9496011961