അടയ്ക്കുക

ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ

സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമി സംബന്ധമായ വിവിധ രേഖകളുടെ അസ്സൽ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത സർവേ രേഖയാണ് ഇ-രേഖ.

സന്ദർശിക്കുക: http://erekha.kerala.gov.in/

സർവ്വേ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

പൈനാവ് പി.ഒ., ഇടുക്കി
സ്ഥലം : കുയിലിമല | നഗരം : ഇടുക്കി | പിന്‍ കോഡ് : 685603
ഫോണ്‍ : 04712330190 | ഇ-മെയില്‍ : bhoomikeralam[at]gmail[dot]com