അടയ്ക്കുക

ജനന, വിവാഹ, മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

ജനന,വിവാഹ,മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പഞ്ചായത്തു ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു

സന്ദർശിക്കുക: https://cr.lsgkerala.gov.in

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

പൈനാവ് പി.ഒ., ഇടുക്കി
സ്ഥലം : കുയിലിമല | നഗരം : ഇടുക്കി | പിന്‍ കോഡ് : 685603
ഫോണ്‍ : 04862-222846 | ഇ-മെയില്‍ : crbdkerala[at]gmail[dot]com