അടയ്ക്കുക

മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ,അടിമാലി

കല്ലാർകുട്ടി റോഡ് , നാസറെത് ഹിൽസ് ,അടിമാലി -685561


ഫോണ്‍ : 04864225501
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രികൾ