അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി,ഇടുക്കി

പാറേമാവ് , ഇടുക്കി കോളനി പി.ഓ , ഇടുക്കി -685602


ഫോണ്‍ : 048262232420
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി