അടയ്ക്കുക

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് ,അടിമാലി

ശ്രീരാഗം ബിൽഡിംഗ് ,അടിമാലി പി.ഓ , ഇടുക്കി- 685561 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- ICIC0002652

ഇ-മെയില്‍ : basil[dot]paul[at]icicibank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868222710
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.icicibank.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍