അടയ്ക്കുക

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , കട്ടപ്പന

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , കട്ടപ്പന മൊബൈൽ : 9496009295

ഇ-മെയില്‍ : exektp[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868272348
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി