അടയ്ക്കുക

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം, കുമാരമംഗലം 2

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം, കുമാരമംഗലം 2 കുമാരമംഗലം പി ഒ, ഉരിയരിക്കുന്ന്-685605

ഇ-മെയില്‍ : akshayaidk140[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 8848463045
വിഭാഗം / തരം: പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ