അടയ്ക്കുക

വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,വണ്ണപ്പുറം

മൊബൈൽ : 9496009364

ഫോണ്‍ : 04862245212
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി

ജില്ലാ വൈദ്യുതി ഓഫീസ്,ഇടുക്കി

പാലക്കാട്ടു കുന്നേൽ ബിൽഡിംഗ് ,മൂലമറ്റം .പി .ഓ ,ഇടുക്കി - 685 589

ഇ-മെയില്‍ : eiktm[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862253465
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kseb.in
വിഭാഗം / തരം: വൈദ്യുതി