അടയ്ക്കുക

അറിയിപ്പുകൾ

അറിയിപ്പുകൾ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഫെലോ നിയമനം – അന്തിമ ഫലം

ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഫെലോ നിയമനം – അന്തിമ ഫലം

07/12/2023 31/03/2024 കാണുക (526 KB)
ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം -ഫെലോ നിയമനം – ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്

ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം -ഫെലോ നിയമനം – ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്

01/12/2023 07/12/2023 കാണുക (502 KB)
ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ABP ഫെല്ലോ നിയമനം – വിജ്ഞാപനം

ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻറ്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അഴുത, ദേവികുളം ബ്ലോക്കുകളിൽ ABP ഫെല്ലോ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം

20/10/2023 31/10/2023 കാണുക (2 MB)
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷനിൽ ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർമാരുടെ ഒഴിവ്

വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ           ” കാണുക”  എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10/01/2023 20/02/2023 കാണുക (968 KB)
നെൽവയൽ & തണ്ണീർത്തട നിയമം-ക്ലാർക്കിന്റെ നിയമനം (താത്കാലികം)-റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

നെൽവയൽ & തണ്ണീർത്തട നിയമം-ക്ലാർക്കിന്റെ നിയമനം (താത്കാലികം)-റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

18/05/2022 18/08/2022 കാണുക (104 KB)
ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് – എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴി ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) നിയമനം

ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് – എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴി ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) നിയമനം

29/04/2022 12/05/2022 കാണുക (250 KB)
കേരള സർക്കാർ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ

സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, നിയോജകമണ്ഡല തലങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌

01/05/2018 31/05/2018 കാണുക (4 MB)