അടയ്ക്കുക

അറിയിപ്പുകൾ

അറിയിപ്പുകൾ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് – എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴി ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) നിയമനം

ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് – എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴി ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) നിയമനം

29/04/2022 12/05/2022 കാണുക (250 KB)
കേരള സർക്കാർ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ

സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, നിയോജകമണ്ഡല തലങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌

01/05/2018 31/05/2018 കാണുക (4 MB)