അടയ്ക്കുക

ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ABP ഫെല്ലോ നിയമനം – വിജ്ഞാപനം

ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ABP ഫെല്ലോ നിയമനം – വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ABP ഫെല്ലോ നിയമനം – വിജ്ഞാപനം

ആസ്പിരേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻറ്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അഴുത, ദേവികുളം ബ്ലോക്കുകളിൽ ABP ഫെല്ലോ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം

20/10/2023 31/10/2023 കാണുക (2 MB)