അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടർ – ബന്ധപ്പെടുക

വിലാസം
ജില്ലാ കളക്ടർ, കുയിലിമല,
പൈനാവ് പി.ഒ, ഇടുക്കി,
കേരളം , പിൻ – 685 603
ഇമെയിൽ
dcidk[dot]ker[at]nic[dot]in
ടെലിഫോൺ (ഓഫീസ്)
04862-233103
ടെലിഫോൺ (താമസസ്ഥലം)
04862-233001
ഫാക്സ് (ഓഫീസ്)
04862-233101
ഫാക്സ് (താമസസ്ഥലം)
04862-233001