അടയ്ക്കുക

2024 ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്-നിശബ്ദ കാലയളവ് ക്രമം

2024 ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്-നിശബ്ദ കാലയളവ് ക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
2024 ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്-നിശബ്ദ കാലയളവ് ക്രമം 25/04/2024 കാണുക (89 KB)