അടയ്ക്കുക

പോളിംഗ് സ്റ്റാഫ് പരിശീലനം

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

പോളിംഗ് സ്റ്റാഫ് പരിശീലനം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകം – ഭാഗം 1 08/04/2024 കാണുക (10 MB)
പോൾ മാനേജർ 08/04/2024 കാണുക (2 MB)
വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ അവസാനം 08/04/2024 കാണുക (7 MB)
പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ 08/04/2024 കാണുക (9 MB)
പോളിങ് ആരംഭം 08/04/2024 കാണുക (8 MB)
മോക്ക് പോൾ 08/04/2024 കാണുക (3 MB)
ഇ.വി.എം & വിവിപാറ്റ് എന്നിവയെ പരിചയപ്പെടൽ 08/04/2024 കാണുക (2 MB)
പോളിങ്സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ 08/04/2024 കാണുക (8 MB)
വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ 08/04/2024 കാണുക (4 MB)