അടയ്ക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ദുരന്ത നിവാരണം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഇടുക്കി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – ഉത്തരവ് 28-10-2021 28/10/2021 കാണുക (3 MB)
ചെറുതോണി ഡാം ഷട്ടർ അടയ്ക്കൽ – ഉത്തരവ് 27/10/2021 കാണുക (1 MB)
ഇടുക്കി ഡാം ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കൽ – ഉത്തരവ് 22/10/2021 കാണുക (1 MB)
റെഡ് അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്‌ – ഇടുക്കി ഡാം 21/10/2021 കാണുക (2 MB)
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് – വകുപ്പ്തല നിർദ്ദേശങ്ങൾ 19/10/2021 കാണുക (2 MB)
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്‌ 19/10/2021 കാണുക (4 MB)
ഇടുക്കി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ -19-10-2021: 11.00 AM 19/10/2021 കാണുക (3 MB)
ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കൽ മുന്നറിയിപ്പ്‌ 18/10/2021 കാണുക (2 MB)
ഇടുക്കി ഡാം – ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് – വകുപ്പ്തല നിർദ്ദേശങ്ങൾ 18/10/2021 കാണുക (3 MB)
പാംബ്ലാ ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ 12/10/2021 കാണുക (2 MB)