അടയ്ക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ദുരന്ത നിവാരണം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ചെറുതോണി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ -08 ഓഗസ്റ്റ് 2022, 10:00 am 08/08/2022 കാണുക (115 KB)
ചെറുതോണി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ -07 ഓഗസ്റ്റ് 2022, 04:00 pm 07/08/2022 കാണുക (1,011 KB)
ചെറുതോണി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ -07 ഓഗസ്റ്റ് 2022, 10:00 am 06/08/2022 കാണുക (115 KB)
ഡ്യൂട്ടി ഓർഡർ റവന്യൂ , ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് , — 07 , 09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 07/08/2022 കാണുക (99 KB)
റെഡ് അലേർട്ട് — ഇടുക്കി ജല സംഭരണി : 06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 06/08/2022 കാണുക (104 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് — ഇടുക്കി ജല സംഭരണി : 05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 05/08/2022 കാണുക (117 KB)
റെഡ് അലേർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ – 01 ജൂലൈ 2022 01/08/2022 കാണുക (120 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 31 ജൂലൈ 2022 31/07/2022 കാണുക (109 KB)
പൊന്മുടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 15 ജൂലൈ 2022 15/07/2022 കാണുക (101 KB)
പൊന്മുടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 14 ജൂലൈ 2022 14/07/2022 കാണുക (89 KB)