അടയ്ക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ദുരന്ത നിവാരണം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
റെഡ് അലേർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ – 01 ജൂലൈ 2022 01/08/2022 കാണുക (120 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 31 ജൂലൈ 2022 31/07/2022 കാണുക (109 KB)
പൊന്മുടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 15 ജൂലൈ 2022 15/07/2022 കാണുക (101 KB)
പൊന്മുടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 14 ജൂലൈ 2022 14/07/2022 കാണുക (89 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 14 ജൂലൈ 2022 14/07/2022 കാണുക (93 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : നിയന്ത്രണങ്ങൾ – 05 ജൂലൈ 2022 06/07/2022 കാണുക (100 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ 03 ജൂലൈ 2022 03/07/2022 കാണുക (108 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് – 29 ജൂൺ 2022 30/06/2022 കാണുക (97 KB)
പാംബ്ല ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 28 മെയ് 2022 28/05/2022 കാണുക (692 KB)
പാംബ്ല ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 21 മെയ് 2022 21/05/2022 കാണുക (692 KB)