അടയ്ക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ദുരന്ത നിവാരണം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
റെഡ് അലേർട്ട് -ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ – 19 മേയ് 2024 & 20 മേയ് 2024 19/05/2024 കാണുക (126 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 05 ജനുവരി 2024 05/01/2024 കാണുക (112 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 18 ഡിസംബർ 2023 18/12/2023 കാണുക (114 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 17 ഡിസംബർ 2023 16/12/2023 കാണുക (112 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 21-11-2023 മുതൽ 23-11-2023 വരെ 21/11/2023 കാണുക (112 KB)
പൊൻമുടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 05 നവംബർ 2023, 9.00 AM 05/11/2023 കാണുക (77 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 05 നവംബർ 2023 05/11/2023 കാണുക (96 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 04 നവംബർ 2023 04/11/2023 കാണുക (117 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 03 നവംബർ 2023 03/11/2023 കാണുക (117 KB)
പൊൻമുടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ 25-10-2023, 3.00 PM 25/10/2023 കാണുക (118 KB)