അടയ്ക്കുക

കോവിഡ് 19 ഉത്തരവുകൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

കോവിഡ് 19 ഉത്തരവുകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 23 ഒക്ടോബർ 2021 23/10/2021 കാണുക (3 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 20 ഒക്ടോബർ 2021 20/10/2021 കാണുക (2 MB)
WIPR – 18 ഒക്ടോബർ 2021 17/10/2021 കാണുക (8 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 13 ഒക്ടോബർ 2021 13/10/2021 കാണുക (1 MB)
WIPR – 10 ഒക്ടോബർ 2021 10/10/2021 കാണുക (2 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 05 ഒക്ടോബർ 2021 05/10/2021 കാണുക (1 MB)
WIPR – 01 ഒക്ടോബർ 2021 02/10/2021 കാണുക (2 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 01 ഒക്ടോബർ 2021 01/10/2021 കാണുക (744 KB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 28 സെപ്റ്റംബർ 2021 28/09/2021 കാണുക (825 KB)
WIPR- 25 സെപ്റ്റംബർ 2021 25/09/2021 കാണുക (2 MB)