അടയ്ക്കുക

കോവിഡ് 19 ഉത്തരവുകൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

കോവിഡ് 19 ഉത്തരവുകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
WIPR – 18 ഡിസംബർ 2021 18/12/2021 കാണുക (2 MB)
WIPR – 12 ഡിസംബർ 2021 12/12/2021 കാണുക (2 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 22 നവംബർ 2021 22/11/2021 കാണുക (453 KB)
WIPR – 20 നവംബർ 2021 20/11/2021 കാണുക (2 MB)
WIPR – 13 നവംബർ 2021 13/11/2021 കാണുക (6 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 10 നവംബർ 2021 10/11/2021 കാണുക (528 KB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 08 നവംബർ 2021 08/11/2021 കാണുക (1 MB)
WIPR – 06 നവംബർ 2021 06/11/2021 കാണുക (2 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 05 നവംബർ 2021 05/11/2021 കാണുക (2 MB)
WIPR – 31 ഒക്ടോബർ 2021 30/10/2021 കാണുക (9 MB)