അടയ്ക്കുക

കോവിഡ് 19 ഉത്തരവുകൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

കോവിഡ് 19 ഉത്തരവുകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കോവിഡ് 19 – പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ – 28 ജനുവരി 2022 28/02/2022 കാണുക (69 KB)
വർക്ക് ഫ്രം ഹോം റദ്ദാക്കി- സർക്കാർ ഉത്തരവ് 16/02/2022 കാണുക (60 KB)
കോവിഡ് 19 – പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ – 25 ജനുവരി 2022 25/01/2022 കാണുക (104 KB)
സെക്ടറൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നിയമനം – 22 ജനുവരി 2022 22/01/2022 കാണുക (186 KB)
കോവിഡ്-19 – പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ – 21.01.2022 21/01/2022 കാണുക (2 MB)
സെക്ടറൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് – നിയമനം 20/01/2022 കാണുക (200 KB)
കോവിഡ് 19 – നിയന്ത്രണങ്ങൾ – 18 ജനുവരി 2022 18/01/2022 കാണുക (625 KB)
WIPR – 15 ജനുവരി 2022 15/01/2022 കാണുക (164 KB)
കോവിഡ് 19 – പരിഷ്കരിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ 15/01/2022 കാണുക (86 KB)
സെക്ടറൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നിയമന ഉത്തരവ് 30/12/2021 കാണുക (3 MB)