അടയ്ക്കുക

പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ശാന്തൻപാറ

ഇ-മെയില്‍ : shostnprapsid[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497980385
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04868-247211