അടയ്ക്കുക

പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുരിക്കാശ്ശേരി

ഇ-മെയില്‍ : shomriksryidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497980379
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04868-263250