അടയ്ക്കുക

പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കരിംകുന്നം

ഇ-മെയില്‍ : shokmknmpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497980371
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-242336