അടയ്ക്കുക

പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടിമാലി

ഇ-മെയില്‍ : shoadlyidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497980361
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04864-222145