അടയ്ക്കുക

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റവന്യൂ റിക്കവറി)

ഇ-മെയില്‍ : rridk[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റവന്യൂ റിക്കവറി)
മൊബൈൽ നമ്പർ : 8547610063
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-232366