അടയ്ക്കുക

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക്ഷൻ ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : edcidk[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക്ഷൻ ഇടുക്കി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 8547610064
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-233037