അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫിസ്

ഇ-മെയില്‍ : dpoidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫിസ്
മൊബൈൽ നമ്പർ : 04862232354
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-232354
ഫാക്സ് നമ്പർ : 04862-233006