അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : dcidk[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടുക്കി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9447032252
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-233101