അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ശാന്തൻപാറ

ഇ-മെയില്‍ : santhanparagp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ശാന്തൻപാറ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045030
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04868-247230