അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാത്തിക്കുടി

ഇ-മെയില്‍ : vathikudy[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാത്തിക്കുടി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045070
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04868-263231