അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വട്ടവട

ഇ-മെയില്‍ : Vattavada[dot]lsg[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വട്ടവട
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045028
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04865-214054