അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , മണക്കാട്

ഇ-മെയില്‍ : Manakkadgp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , മണക്കാട്
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045102
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-202248