അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നെടുങ്കണ്ടം

ഇ-മെയില്‍ : gpnedukandam[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നെടുങ്കണ്ടം
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045048
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04868-232038