അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരുണാപുരം

ഇ-മെയില്‍ : Karunapuramgp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരുണാപുരം
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045044
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04868-236207