അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , ഉപ്പുതറ

ഇ-മെയില്‍ : upputharagp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , ഉപ്പുതറ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045082
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04869-244241